... všetko o povinnom zmluvnom poistení

PZP AXA poisťovňa

Povinné zmluvné poistenie AXA
AXA poskytuje povinné zmluvné poistenie pre vozidlá do 3,5 tony a prívesné vozíky (vrátane obytných prívesov) určené na ťahanie motorovými vozidlami do 750 kg. AXA má taktiež obmedzenie pre maximálny počet 9 sedadiel u poisťovaných áut.

Čo zohľadňuje AXA pri výpočte ceny?

 • Výkon vozidla – 4 kategórie: 0-66, 67-84, 85-129, 130 a viac kW
 • Vek – vodiči nad 35 rokov sú zvýhodnení 40% zľavou oproti mladým do 34 rokov
 • Trvalé bydlisko: Bratislava a Košice má vyššie sadzby, vodiči z ostatných miest zaplatia o 10% menšie poistné
 • Frekvencia platenia poistného: ročné poistné je zvýhodnené 10% zľavou, pre področné platby je minimálna splátka 20 €.

PZP Produkty a sadzby

Produkt STANDARD
Limity krytia

 • 5 mil. € škody na zdraví alebo náklady pri usmrtení bez ohľadu na počet osôb zranených alebo usmertených
 • 2,5 mil. € škody na majetku

Asistenčné služby

K PZP zodpovednosti vozidla AXA, dostanete aj asistenčné služby dostupné 24 hodín denne. Služby sú rôzneho charakteru a platia na území SR ako aj pri zahraničných cestách.
Čo patrí do týchto služieb:

Asistenčné služby Rozsah plnenia
Nehoda alebo porucha Nehoda Porucha
SR zahraničie SR zahraničie
Oprava na mieste 116,18 € 150 € zorganizovanie 150 €
Odtiahnutie do servisu 116,18 € 150 € zorganizovanie 150 €
Úschova vozidla 7 dní 7 dní zorganizovanie 7 dní
Odtiahnutie do miesta bydliska zorganizovanie zorganizovanie zorganizovanie zorganizovanie
Ubytovanie pre posádku vozidla 82,98 €/1 osoba 2 noci x 75 €/1 osoba zorganizovanie 2 noci x 75 €/1 osoba
Zapožičanie náhradného vozidla 24 hodín 48 hodín zorganizovanie 48 hodín
Iné udalosti SR zahraničie
Strata kľúčov od vozidla 49,79 € 50 €
Defekt pneumatiky 49,79 € 50 €
Vyčerpanie, zámena, dovoz paliva 49,79 € 50 €
Bezplatná právna asistencia
Ročný limit poistného plnenia 414,92 €
Administratívne a právne informácie v súvislosti s vozidlom
Asistencia pri jednaní s políciou – formuláre, dokumenty, potvrdenia

Pre zistenie ďalšich detailov o asistenčných službách kliknite tu: Asistenčné služby AXA .

Pripoistenia:

 • Úrazové pripoistenie
  Výška poistnej sumy na osobu:
  - 3 319,39 € za smrť následkom úrazu
  - 6 638,78 € za trvalé následky úrazu
 • Pripoistenie skiel: kryje rozbitie všetkých skiel na vozidle (nielen čelného skla) z akýchkoľvek príčin. AXA preplatí primerané náklady na opravu alebo výmenu skla, avšak maximálne do výšky 664 € na jedno poistné obdobie. Pri pripoistení skla sa uzatvára spoluúčasť poisteného vo výške 20 % z poistného plnenia, minimálne však vo výške 33 €.
 • Pripoistenie batožiny: pri zničení živelnou pohromou, pri dopravnej nehode alebo krádeži batožiny z auta. Pripoistenie batožiny sa uzatvára pre prípad poškodenia alebo zničenia batožiny živelnou udalosťou, poškodenia, zničenia alebo straty pri dopravnej nehode, krádeže batožiny umiestnenej vo vozidle alebo v strešnom kufri či nosiči. Limit poistného plnenia je 996 € na jedno poistné obdobie s výnimkou krádeže zo strešného nosiča, v tomto prípade sa pripoistenie uzatvára so spoluúčasťou 166 € a horný limit plnenia je 498 €.
 • Pripoistenie asistencie: Asistenčné služby zahŕňajú aj právnu asistenciu, ktorú je možné pripoistiť až do výšky 4 136 €.
 • Pripoistenie právnej asistencie – produkt KOMFORT: je doplnkovým poistením, ktoré je možné uzatvoriť v poistnej zmluve a ktoré rozširuje základný rozsah právnej asistencie Auto. Predmetom pripoistenia je
  - spor v súvislosti s kontrolou vozidla v Stanici technickej kontroly (STK) v prípade narušenia oprávnených záujmov poisteného súvisiace s vykonávaním technickej kontroly vozidla alebo s meraním emisií vozidla;
  - spor ohľadom parkovacieho miesta, parkovacieho státia, garáže vozidla;
  - trestné alebo správne konanie súvisiace s prevádzkou vozidla – poistený je podozrivý, obvinený alebo obžalovaný zo spáchania priestupku alebo trestného činu z nedbanlivosti následkom konania priamo súvisiaceho s prevádzkou vozidla;
  - spor z iných záväzkových vzťahov v súvislosti s vozidlom – občiansko-právne záväzkové vzťahy priamo súvisiace s vozidlom, kedy tretia osoba narušuje oprávnené záujmy poisteného.

Ďalšie informácie o PZP AXA

 • Spoluúčasť sa neuplatňuje
 • Tel. číslo: pre nahlasovanie poistnej udalosti, straty dokladov a nahlasovanie zmeny údajov o vašom auteAXA linka: +421 2 2929 2929
 • PZP zodpovednosti vozidla platí na území SR (dokladom o uzavretí je Biela karta) a v zahraničí na území členských štátov Zelenej karty (ktoré sú to zistíte tu – štáty Zelenej karty), kde je právoplatným dokladom o uzavretí PZP Zelená karta.
 • PZP sa uzatvára na dobu nerčitú, zmluvu PZP však môžete vypovedať, ako na to si prečítajte tu: Výpoveď PZP zmluvy
 • Sídlo spoločnosti
  AXA pojišťovna a.s.,
  pobočka poisťovne z iného členského štátu
  Kolárska 6
  811 06 Bratislava

Poistné sadzby

Poistné sadzby PZP zodpovednosti vozidla platné od 15. februára 2012. Vyhľadajte si cenu PZP podľa výkonu auta, vášho veku (vstupný vek sa ráta ako rozdiel roku začiatku poistenia a kalendárneho roku narodenia, a to bez ohľadu na deň a mesiac narodenia), v tabuľke prislúchadúcej vášmu trvaléhu bydlisku.

Vypočítať cenu PZP AXA, kliknite sem

» cena PZP