... všetko o povinnom zmluvnom poistení

PZP Astra poisťovňa

PZP Astra poisťovňa

ASTRA poisťovňa kryje pri uzatvorení PZP škody na zdraví a náklady v prípade usmrtenia, škody vzniknuté poškodením zničením, odcudzením alebo stratou vecí, ušlý zisk a účelne vynaložené náklady, ktoré sú spojené s právnym zastúpením pri uplatňovaní spomínaných nárokov.
Poistné sa platí jednorazovo alebo v splátkach polročne alebo štvrťročne.

LIMITY KRYTIA

Astra ponúka dve varianty poistného plnenia:
Výška základného limitu poistného plnenia je 5 000 000 Eur za škodu na zdraví a nákladoch pri usmrtení, bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených. Pri škodách na majetku, ušlom zisku a nákladoch na právne zastúpenie, bez ohľadu na počet poškodených je výška poistného plnenia 1 000 000 Eur.
Pri rozšírenom limite poistného plnenia, kryje poisťovňa škody na zdraví a náklady pri usmrtení, bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených vo výške 5 000 000 Eur a škody na majetku, ušlom zisku a náklady spojené s právnym zastúpením, bez ohľadu na počet poškodených vo výške 2 500 000Eur.

BONUS/MALUS SYSTÉM:

Stupeň

Bonusu/malusu

Rozhodujúce obdobie

(v kalendárnych mesiacoch)

Výška

bonusu/malusu

 

 

 

BONUS

B7

od 84 a viac

60%

B6

od 72 do 83 vrátane

50%

B5

od 60 do 71 vrátane

40%

B4

od 48 do 59 vrátane

30%

B3

od 36 do 47 vrátane

20%

B2

od 24 do 35 vrátane

10%

B1

od 12 do 23 vrátane

5%

Základ

Z

od 0 do 11 vrátane

0%

 

 

MALUS

M5

od 0 do 12vrátane

30%

M4

od 13 do 24 vrátane

50%

M3

od 25 do 36 vrátane

80%

M2

od 37 do 48 vrátane

120%

M1

od 49 do 60 vrátane

200%

ÚZEMNÁ PLATNOSŤ:

PZP platí na území členských štátov EÚ a štátov, ktoré poisťovateľ vyznačí na zelenej karte.

ASISTENČNÉ SLUŽBY:

Asistenčná služba slúži v prípade poruchy alebo nehody motorového vozidla. Assistenčné služby sú k dispozícií 24 hodín denne 7 dní v týždni a vzťahujú sa na osobné automobily do 3,5 tony, s max. počtom 9 sedadiel vrátane vodiča. Viac informácií o Asistenčných službách nájdete tu: Astra Assistance

Kontakt:
z územia SR: 02/ 4920 5995
zo zahraničia: +421 2 4920 5995

AKO OZNÁMIŤ ŠKODOVÚ UDALOSŤ

online prostredníctvom kontaktného formulára
e-mailom na adresu udalost@astrapoistovna.sk
telefonicky na čísle Call- Centra 0850 888 100
faxom na čísle 02/209 99 501
písomne na poštovú adresu ASTRA poisťovňa a.s., Bratislava Business Center 1, Plynárenská 1, 821 09 Bratislava
osobne na pobočke ASTRA poisťovne

KONTAKT:

ASTRA poisťovňa a.s.,
Bratislava Business Center 1
Plynárenská 1
821 09 Bratislava

Telefónny kontakt:
+421 907 531 883

Call-Centrum
0850 888 100

E-mail
info@astrapoistovna.sk

www.astrapoistovna.sk